Тема : Основи психології навчання (1).

Поліпшення механічних характеристик ВПС

Механічні характеристики вторинного продукту зі зношених виробів можна істотно поліпшити шляхом термічної обробки сировинирізними середовищами-теплоносіями (вода, мінеральне масло й ін.) з одночасним УФ-опроміненням.

Термообробка в середовищі теплоносія здійснюється за принципом віджигу й включає операції нагрівання, витримки й охолодження. Однією з функціональних добавок, що модифікують, може служити природний полімер - лігнін, що є відходом целюлозно-паперової й гідролізної переробки деревини. Він являє собою продукт метаболізму деревини й інших рослин, що накопичуються в процесі лігніфікації в серединній пластинці й клітинній стінці, становлячи 30% всієї її маси ( інші 70% доводяться на целюлозу й гемицеллюлозу).

По своїй хімічній природі лігнін належить до поліфункціональних фенолів, основному класу стабілізаторів полімерів, і досить ефективно впливає на світло- і термостабілізацію окислені полімери і полімери, що окисляються.

Регенерація відходів.

Відходи процесів одержання, переробки та експлуатації деяких полімерів можуть бути регенеровані до вихідних продуктів синтезу і повернуті в промисловість. Цей метод є найбільш перспективним напрямком утилізації відходів поліуретанів (ПУ), оскільки їх спалення нерентабельне, а піроліз супроводжується виділенням отруйних газів. Можливість регенерації ПУ визначається структурою і фізико-механічними характеристиками полімерів. ПУ з малим ступенем зшивки, як і термопласти, можна переробляти багатократно. Вторинне застосування лінійних та густосітчатих ПУ з високою температурою плавлення основане на використанні сильнополярних розчинників або хімічної деструкції (гідроліз, алкоголіз, аміноліз). Існує достатньо багато способів переробки полімерних матеріалів і використаної тари, найбільш раціональними та безпечними з яких є регенерація, вторинна переробка та піроліз. Розвиток технологій в цих галузях є найбільш динамічним. Як засвідчує практика розвинених країн, утилізація відходів, як правило, не є рентабельною та потребує втручання держави у цей процес, якщо дійсно ставиться мета охорони навколишнього середовища.
Мета : ознайомити студентів із предметом та завдання педагогічної психології, підходами різних авторів щодо визначення моделей навчання. Домагатись свідомого засвоєння та використання в практичній діяльності факторів , що забезпечують успіх навчання, розуміння сутності учіння та научіння, як шляхів засвоєння соціального досвіду. Виховувати потребу у аналітичному підході до наукової теорії, формувати вміння проектувати та конструювати авторський педагогічний процес.


6988223254075990.html
6988339609840524.html
    PR.RU™