Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

Балансова вартість фінансових інвестицій, що включені до складу статті балансу “Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств”, за такими видами:

- фінансові інвестиції в асоційовані підприємства.

- фінансові інвестиції в дочірні підприємства.

- фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи (спільного підприємства).

Фінансові інвестиції, що включені до складу статей балансу “інші довгострокові фінансові інвестиції” та “Поточні фінансові інвестиції” за собівартістю, за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю.

Підстави для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій.

- доходи та втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період;

- перелік провідних асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій.

Контрольний учасник спільного підприємства у примітках до фінансової звітності також наводить (розкриває) таку інформацію:

- загальна сума зобов’язань щодо його часток у спільних підприємствах;

- сума зобов’язань інвестиційного характеру щодо його часток у спільних підприємствах та його частки в зобов’язаннях, які він взяв разом з іншими учасниками;

- сума своєї частки в зобов’язаннях інвестиційного характеру спільних підприємств.

Питання для перевірки знань

1. Що таке фінансові інвестиції? Як їх класифікують.

2.Які фінансові інвестиції вважаються короткостроковим, а які довгостроковими. Приведіть приклади

3.Назвіть рахунки, які використовуються для обліку фінансових інвестицій, поясніть призначення субрахунків та їх економічний зміст

4. Що є джерелом придбання цінних паперів

5. Дайте економічну характеристику рахунку 35

6. Як визначається собівартість фінансових інвестицій

7. Назвіть основні види довгострокових фінансових інвестицій.8. Назвіть методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій, що надають право власності, та особливості їх застосування.

9. Дайте визначення методу участі в капіталі. Які фінансові інвестиції обліковуються за цим методом

10. Дайте визначення методу обліку довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю. У яких випадках застосовують цей метод

11. Дайте характеристику методів оцінки довгострокових фінансових інвестицій до погашення

12.Які особливості обліку довгострокових фінансових інвестицій в асоційовані підприємства

13. Які особливості обліку довгострокових фінансових інвестицій в дочірні підприємства.


6858306608639727.html
6858368510658177.html
    PR.RU™