Методичні рекомендації

Приступаючи до вивчення першого питання, проаналізуйте політичне становище та адміністративно-територіальний устрій українських земель останньої чверті ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. Особливу увагу зверніть на статус Гетьманщини у складі Російської держави, який визначався Коломацькими статтями 1687 року. У цьому контексті важливо показати посилення серед козацької старшини незадоволення політикою царизму щодо України та прагнення її вийти з-під влади царя і забезпечити незалежність Гетьманщини. Виразником інтересів козацької старшини був гетьман Іван Мазепа. Проаналізуйте особливості його внутрішньої та зовнішньої політики, взаємини з Петром І та Карлом ХІІ, з’ясуйте справжні мотиви його прошведської орієнтації і укладення україно-шведського договору. При відповіді студенту необхідно спиратися на історичні джерела та найновіші дослідження української історіографії. Розгляньте різні позиції дослідників в оцінці гетьмана І.Мазепи. У чому полягали причини невдачі його планів щодо консолідації українських земель і здобуття Україною державної незалежності.

Відповідаючи на друге питання, студент повинен висвітлити діяльність в еміграції гетьмана Пилипа Орлика, особливу увагу необхідно звернути на укладену угоду між ним, старшиною і запорожцями, що отримала назву “Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького”, згодом названа “Конституція П.Орлика”. Розкрити характер та головний зміст цієї видатної пам’ятки суспільно-політичної думки ХVІІІ ст., визначити її особливості. Зауважимо, що П.Орлик увійшов в історію як гетьман, який відкрито домагався створення Української держави. Його уряд намагався створити антиросійську коаліцію держав. Але ці намагання виявилися марними – європейські держави не бажали воювати за Україну.

У третьому питанні студент має охарактеризувати особливості посилення гніту та репресій царизму після невдачі планів гетьмана І.Мазепи відновити незалежність козацької України. Потрібно вказати заходи Петра І щодо ліквідації автономного устрою України. Слід охарактеризувати основні риси діяльності гетьмана Івана Скоропадського, який не зміг у складній внутрішньополітичній ситуації розширити автономію Гетьманщини. Говорячи про діяльність Першої Малоросійської колегії, наголосити про її антиукраїнську сутність, зауважити, що козацька старшина на чолі з наказним гетьманом Павлом Полуботком не могла перешкодити діяльності цього політичного органу.При відповіді на четверте питання слід зауважити наступне. Після смерті Петра І (1725 р.) російські імператори намагалися обмежити українське самоврядування. Але із зміною імператорів і міжнародної ситуації політика “залізної руки” щодо України інколи дещо пом’якшувалася. Зокрема, це стосується діяльності Данила Апостола, коли було відновлено посаду гетьмана. Студенту потрібно вказати основні напрями його внутрішньої політики на поліпшення добробуту українського населення, охарактеризувати економічні реформи гетьмана. Зауважимо, що в цілому за гетьманування Д.Апостола внутрішнє життя України стабілізувалося, прості люди відчули себе захищенішими від зловживань властей і багатих землевласників. Однак ситуація змінюється після смерті Д.Апостола, коли правив гетьманський уряд. На конкретних прикладах покажіть її механізм діяльності та розкрийте антиукраїнську політику цього органу російської адміністрації на Гетьманщині.

П’яте питання логічно продовжує два попередні; відповідаючи на нього, необхідно показати поступову ліквідацію української автономії. Висвітлюючи політичне становище Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст., слід насамперед студенту виділити особливості правління останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Його діяльність доцільно розглядати в контексті імперської політики Російської держави щодо України. Особливу увагу зверніть на причини остаточної ліквідації російським самодержавством автономії Гетьманщини, її суспільно-політичних інститутів, етнічних рис, реорганізації й уніфікації адміністративної та військової систем. На конкретних прикладах покажіть вкрай негативні для України наслідки діяльності Другої Малоросійської колегії, що призвело до остаточної ліквідації останніх завоювань українського народу періоду Визвольної війни. Окремо треба сказати про ліквідацію Запорізької Січі. Цей захід російського царизму був спрямований на зміцнення абсолютизму. Це одна із ланок репресивних кроків царизму, спрямованих на ліквідацію особливостей самоврядування та на придушення народно-визвольних рухів в Україні. Також варто додати і про ліквідацію козацьких полків та про запровадження кріпосного права на Україні.

Контрольні запитання

1. Який статус фактично мала козацька держава (Гетьманщина) після підписання Коломацьких статей (1687 р.): суверенна держава (як і Московське царство); автономна складова російської держави; особлива адміністративна одиниця Московії, щось інше? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Чи можна стверджувати, що політика суспільних реформ, яку проводив у Росії Петро І, загрожувала автономії Козацької держави (Гетьманщини)? Обґрунтуйте свою точку зору.

3. Змалюйте історичний портрет гетьмана Івана Мазепи. Зверніть увагу на чисто людські якості та якості державного діяча і дипломата.

4. Чим був зумовлений розрив союзу І.Мазепи з Росією і перехід на бік Швеції на початку Північної війни? Які наслідки це мало для України?

5. Проаналізуйте причини провалу планів гетьмана І.Мазепи і його послідовників (“мазепинців”) у прагненні забезпечити незалежність Козацькій державі.

6. Історик Г.Швидко оцінює “Пакти і конституції...” П.Орлика як “найпершу в світі демократичну конституцію”, тоді як І.Крип’якевич вважав їх документом, що носив “егоїстично класовий чи груповий характер: ішлося про охорону і збільшення соціальних та політичних “вольностей” окремих груп, а не про зріст і забезпечення держави”. Як Ви оцінюєте цей документ? Обґрунтуйте свою точку зору.

7. З’ясуйте, в чому полягає прогресивне значення Конституції П.Орлика.

8. У чому проявився дальший наступ російського царизму на автономію України у першій половині ХVІІІ ст.?

9. Чому гетьманування І.Скоропадського вважають поміркованим?

10. Охарактеризуйте діяльність Першої Малоросійської колегії, створеної Петром І.

11. Чи можна стверджувати, що економічні реформи Д.Апостола були прогресивними. Обґрунтуйте свою відповідь.

12. Порівняйте діяльність Першої Малоросійської колегії та гетьманського уряду. Відзначте подібні і відмінні їх роботи на поступову ліквідацію української козацької автономії.

13. Які факти свідчать, що саме під час правління К.Розумовського заможна козацька верхівка Лівобережжя остаточно перетворилась у шляхетський (дворянський) стан? Чи існували відмінності між українськими та російськими дворянами у другій половині ХVІІІ ст.?

14. Наведіть факти зростання великого землеволодіння у другій половині ХVІІІст., посилення гноблення та остаточного закріпачення українських селян на Лівобережжі і Слобожанщині.

15. Коли і чому були остаточно ліквідовані російським царизмом автономний устрій на Лівобережжі й Слобожанщині та Запорозька Січ? Якою була подальша доля українського козацтва?

16. Яке значення для України і Росії мало приєднання Криму?6858172309149904.html
6858233588598139.html
    PR.RU™